29/04/2016 | 584 |
0 Đánh giá
Ngày 27 tháng 9 năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 28/20013/QĐ - UBND về việc qui định diện tích tối thiểu các loại đất được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương; theo Quyết định nêu trên, diện tích đất tối thiểu đối với từng loại đất được phép tách thửa đối với khu vực thị xã, thành phố được qui định như sau:

Ngày 27 tháng 9 năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 28/20013/QĐ - UBND về việc qui định diện tích tối thiểu các loại đất được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương; theo Quyết định nêu trên, diện tích đất tối thiểu đối với từng loại đất được phép tách thửa đối với khu vực thị xã, thành phố được qui định như sau:
- Tại các phường; Diện tích đất ở: 60m2, diện tích đất nông nghiệp: 300m2
- Tại các xã; diện tích đất ở: 100m2, diện tích đất nông nghiệp: 400m2;
Đối với khu vực các huyện diện tích đất tối thiểu từng loại đất được phép tách thửa được qui định như sau:
- Tại các thị trấn; Diện tích đất ở: 80m2, diện tích đất nông nghiệp: 500m2
- Tại các xã; diện tích đất ở: 100m2, diện tích đất nông nghiệp: 1.000m2;
Ngoài qui định về diện tích tối thiểu nêu trên, các thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa theo qui định phải đảm bảo:
+ Đối với thửa đất ở sau khi được tách thửa phải tiếp giáp đường hoặc lối đi công công và có kích thước bề rộng và chiều sâu tối thiểu là 4m...
Quyết định trên có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký  và thay thế Quyết định số 36/2011/QĐ - UBND ngày 12/9/2011 qui định về diện tích tối thiểu các loại đất được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


(*) Xem thêm:

Bình luận