23/04/2016 | 633 |
0 Đánh giá
Kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2013, Thẩm quyền công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao do công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng thực hiện.

QUI ĐỊNH MỚI VỀ THẨM QUYỀN CÔNG CHỨNG.

           Kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2013, Thẩm quyền công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao do công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng thực hiện.

        Theo qui định tại Điều 17 Nghị định số 04/2013/NĐ – CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ: Công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng có thẩm quyền công chứng các hợp đồng, giao dịch về bất động sản theo qui định tại Điều 37 Luật Công chứng, bao gồm cả các hợp đồng, giao dịch về chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở.  

          Nghị định số 04/2013/NĐ – CP qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng, Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 02 năm 2013 và thay thế Nghị định số 02/2008/NĐ – CP ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;


(*) Xem thêm:

Bình luận