05/04/2023 | 463 |
0 Đánh giá

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất Đai: Những thay đổi quan trọng cho ngành

Ngày 03/04/2023, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất Đai đã được Chính phủ ban hành. Đây là một quy định quan trọng trong lĩnh vực đất đai, đặc biệt là trong việc quản lý, sử dụng đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai tại Việt Nam.

Theo đó, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất Đai đã điều chỉnh một số quy định và chính sách về quản lý, sử dụng đất đai, cụ thể xem tại đây


(*) Xem thêm:

Bình luận