22/02/2022 | 380 |
0 Đánh giá

Ngày 03/02/2021 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BTP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng. Cùng Công chứng Dĩ An tìm hiểu xem có những điểm khác biệt nào nhé!

Xem thêm: Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn 

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của công chứng viên, cơ quan quản lý nhà nước về công chứng và cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan.

Nội dung điều chỉnh chính

Thông tư quy định chi tiết về một số nội dung chính như sau:

  • Bổ nhiệm công chứng viên, đăng ký hành nghề công chứng
  • Đào tạo nghề công chứng, khoá bồi dưỡng nghề công chứng, bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm
  • Tổ chức và hoạt động công chứng

Theo đó, thông tư này so với Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng, có những điểm mới như sau:

Thứ nhất, về bổ nhiệm công chứng viên, đăng ký hành nghề công chứng:

Thông tư quy định cụ thể các loại giấy tờ chứng minh thời gian công tác pháp luật theo quy định tại khoản 2 Điều 8 của Luật Công chứng để bổ nhiệm công chứng viên là một hoặc một số giấy tờ sau đây: Giấy tờ quy định tại điểm a, b và c khoản 2 Điều này; Quyết định tuyển dụng, quyết định luân chuyển, điều động, hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động và phải kèm theo giấy tờ chứng minh thời gian đóng bảo hiểm xã hội phù hợp với vị trí công tác pháp luật được tuyển dụng hoặc ký hợp đồng; Chứng chỉ hành nghề luật sư, Thẻ luật sư, Chứng chỉ hành nghề đấu giá, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên, quyết định bổ nhiệm Thừa phát lại kèm theo giấy tờ chứng minh thời gian đóng bảo hiểm xã hội phù hợp với các chức danh này; các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh thời gian công tác pháp luật.

Theo quy định của Luật Công chứng thì những người hành nghề Luật sư khi muốn chuyển sang hành nghề công chứng thì phải thôi hành nghề Luật sư và kèm theo đó là giấy tờ chứng minh đã có thời gian công tác pháp luật 5 năm. Cụ thể hơn, với Thông tư 01/2021 thì Luật sư khi muốn bổ nhiệm công chứng ngoài những giấy tờ theo quy định chung cần phải có sổ BHXH đã tham gia BHXH 5 năm trước đó thì mới đủ thủ tục bổ nhiệm.

Quy định bổ sung các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký hành nghề, cụ thể: Quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư, Chứng chỉ hành nghề đấu giá, quyết định miễn nhiệm Thừa phát lại, giấy tờ chứng minh đã chấm dứt công việc thường xuyên khác; giấy tờ chứng minh đã được Sở Tư pháp xóa đăng ký hành nghề ở tổ chức hành nghề công chứng trước đó hoặc văn bản cam kết chưa đăng ký hành nghề công chứng kể từ khi được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chứng viên.

Tại Điều 4 Thông tư 01 về đăng ký hành nghề công chứng và cấp thẻ công chứng viên trong đó quy định đối những người đã từng hành nghề hoặc đã được cấp chứng chỉ hành nghề Luật sư, đấu giá, thừa phát lại thì phải có quyết định thu hồi chứng chỉ đã cấp. Theo quy định của Thông tư 06 trước đây thì những người đã hành nghề Luật sư, đấu giá, thừa phát lại chỉ cần có giấy xác nhận đã thôi hành nghề khi chuyển qua xin cấp thẻ công chứng viên.

Thứ hai, về bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm:

Thời gian tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ tối thiểu được giảm xuống từ 03 ngày làm việc/năm (24 giờ/năm) trở thành 02 ngày làm việc/năm (16 giờ/năm) như hiện tại.

Ngoài ra Thông tư 01/2021/TT-BTP cũng bổ sung thêm các trường hợp được miễn hoặc được công nhận hoàn thành nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm. Nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng cũng được bổ sung đầy đủ, chi tiết hơn.

Thứ ba, về Công chứng viên chấm dứt tư cách thành viên hợp danh:

Thông tư 01/2021/TT-BTP đã có những quy định chi tiết về việc chấm dứt tư cách thành viên hợp danh và tiếp nhận thành viên hợp danh mới của Văn phòng công chứng tại Điều 18 Thông tư.

Thứ tư, về tổ chức và hoạt động công chứng:

Thông tư 01/2021/TT-BTP quy định bổ sung một số nội dung về kiểm tra tổ chức và hoạt động công chứng như: nội dung kiểm tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn kiểm tra; quyền, nghĩa vụ của đối tượng kiểm tra; trình tự, thủ tục kiểm tra. Ngoài ra, Thông tư còn quy định rút ngắn thời gian thực hiện việc đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên, xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên; ban hành kèm theo 29 biểu mẫu trong hoạt động công chứng.

Hiệu lực thi hành

  • Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/3/2021.
  • Thông tư này thay thế cho Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng.

(*) Xem thêm:

Bình luận