08/01/2022 | 351 |
0 Đánh giá

Quyết định 87/QĐ-BTNMT năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường do Bộ Tài Nguyên và Môi Trường ban hành. Hãy cùng Công Chứng Dĩ An tìm hiểm về quyết định này nhé!

BỘ TÀI NGUYÊN                                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ MÔI TRƯỜNG                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          -------                                                                                                  ---------------

Số: 87/QĐ-BTNMT                                                                     Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ- CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường và Chánh Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1756/QĐ-BTNMT ngày 11 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường hết hiệu lực thi hành, trừ thủ tục hành chính Chứng nhận, thừa nhận tổ chức đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất và các thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Các thủ tục hành chính Đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại; Chấp thuận liên kết để chuyển giao chất thải nguy hại không có trong Giấy phép xử lý chất thải nguy hại/Giấy phép quản lý chất thải nguy hại; Chấp thuận việc sử dụng các phương tiện vận chuyển không ghi trong Giấy phép xử lý chất thải nguy hại/Giấy phép quản lý chất thải nguy hại được công bố tại Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường hết hiệu lực thi hành.

Các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 727/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính Chứng nhận/chứng nhận lại nhãn sinh thái cho các sản phẩm thân thiện với môi trường hết hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương;

- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường: các Thứ trưởng, các Vụ, Văn phòng Bộ, Cổng Thông tin điện tử Bộ;

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

- Lưu: VT, VPB, TCMT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG 

Võ Tuấn Nhân

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Quyết định số 87/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường

TT

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1

Cấp giấy phép môi trường

- Luật BVMT 2020;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT .

Môi trường

Bộ TN&MT

2

Cấp đổi giấy phép môi trường

- Luật BVMT 2020;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT .

Môi trường

Bộ TN&MT

3

Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường

- Luật BVMT 2020;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT .

Môi trường

Bộ TN&MT

4

Cấp lại giấy phép môi trường

- Luật BVMT 2020;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT .

Môi trường

Bộ TN&MT

5

Đăng ký miễn trừ các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) theo quy định của Công ước Stockholm

- Luật BVMT 2020;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT .

Môi trường

 Bộ TN&MT

6

Cung cấp thông tin môi trường

- Luật BVMT 2020;

- Luật Tiếp cận thông tin 2016;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ;

- Nghị định số 13/2018/NĐ-CP;

- Thông tư số 22/2020/TT-BTC .

Môi trường

Bộ TN&MT

B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

Cấp giấy phép môi trường

- Luật BVMT 2020;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT .

Môi trường

UBND cấp tỉnh

2

Cấp đổi giấy phép môi trường

- Luật BVMT 2020;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT .

Môi trường

 UBND cấp tỉnh

3

Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường

- Luật BVMT 2020;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT .

Môi trường

UBND cấp tỉnh

4

Cấp lại giấy phép môi trường

- Luật BVMT 2020;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT .

Môi trường

 UBND cấp tỉnh

C. Thủ tục hành chính cấp huyện

1

Cấp giấy phép môi trường

- Luật BVMT 2020;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT .

Môi trường

UBND cấp huyện

2

Cấp đổi giấy phép môi trường

- Luật BVMT 2020;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT .

Môi trường

UBND cấp huyện

3

Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường

- Luật BVMT 2020;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT .

Môi trường

UBND cấp huyện

4

Cấp lại giấy phép môi trường

- Luật BVMT 2020;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT .

Môi trường

UBND cấp huyện

D. Thủ tục hành chính cấp xã

1

Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường

- Luật BVMT 2020;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT .

Môi trường

UBND cấp xã

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường

TT

Mã hồ sơ thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1

1.004880

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

- Luật BVMT 2020;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT .

Môi trường

Bộ TN&MT

2

1.004316

Điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

- Luật BVMT 2020;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT .

Môi trường

Bộ TN&MT

3. Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường

TT

Mã hồ sơ thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính được thay thế

Tên thủ tục hành chính thay thế

Tên VBQPPL quy định thủ tục hành chính được thay thế

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

 A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1

1.000902

Chấp thuận liên kết để chuyển giao CTNH không có trong Giấy phép xử lý CTNH/Giấy phép quản lý CTNH

Chấp thuận liên kết, chuyển giao chất thải nguy hại không có trong giấy phép môi trường

- Luật BVMT 2020;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT .

Môi trường

Bộ TN&MT

2

1.004272

Đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại

Chấp thuận đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại theo Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại và việc tiêu hủy chúng

- Luật BVMT 2020;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT .

Môi trường

Bộ TN&MT

3

1.004287

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/báo cáo đánh giá tác động môi trường lập lại

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Luật BVMT 2020;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT .

Môi trường

Bộ TN&MT

4

1.001060

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại điểm b khoản 1 và điểm b, điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định số 40/2019/NĐCP sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP)

Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP)

- Luật BVMT 2020;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT .

Môi trường

Bộ TN&MT

5

2.002345

Chứng nhận/ chứng nhận lại nhãn sinh thái cho sản phẩm thân thiện với môi trường

Chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam

- Luật BVMT 2020;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT .

Môi trường

Bộ TN&MT

6

Cấp đổi quyết định chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam

- Luật BVMT 2020;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT .

Môi trường

Bộ TN&MT

B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

1.004249

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/báo cáo đánh giá tác động môi trường lập lại

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Luật BVMT 2020;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT .

Môi trường

 UBND cấp tỉnh

2

1.004240

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại điểm b khoản 1 và điểm b, điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP)

Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP)

- Luật BVMT 2020;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT .

Môi trường

 UBND cấp tỉnh

4. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường

TT

Mã hồ sơ thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định TTHC bị bãi bỏ

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1

1.004229

Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

- Luật BVMT 2020

Môi trường

Bộ TN&MT

2

2.000837

Chấp thuận về môi trường (Trường hợp dự án có những thay đổi được quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án)

- Luật BVMT 2020

Môi trường

- Bộ TN&MT (hoặc cơ quan được ủy quyền)

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (hoặc cơ quan được ủy quyền)

3

2.001825

Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

- Luật BVMT 2020

Môi trường

- Bộ TN&MT (hoặc cơ quan được ủy quyền).

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (hoặc cơ quan được ủy quyền)

4

1.001253

Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản

- Luật BVMT 2020

Môi trường

Bộ TN&MT (hoặc cơ quan được ủy quyền)

5

1.004431

Cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại

- Luật BVMT 2020

Môi trường

Bộ TN&MT (hoặc cơ quan được ủy quyền)

6

1.001724

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

- Luật BVMT 2020

Môi trường

Bộ TN&MT (hoặc cơ quan được ủy quyền)

7

2.000812

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

- Luật BVMT 2020

Môi trường

Bộ TN&MT (hoặc cơ quan được ủy quyền)

8

1.001502

Cho phép nhập khẩu phế liệu không thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất

- Luật BVMT 2020

Môi trường

Bộ TN&MT (hoặc cơ quan được ủy quyền)

9

1.004326

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

- Luật BVMT 2020

Môi trường

Bộ TN&MT

10

2.002207

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

- Luật BVMT 2020

Môi trường

Bộ TN&MT

11

1.005740

Chấp thuận miễn kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

- Luật BVMT 2020

Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) hoặc cơ quan được ủy quyền

12

2.000441

Chấp thuận việc sử dụng các phương tiện vận chuyển không ghi trong Giấy phép xử lý chất thải nguy hại/Giấy phép quản lý chất thải nguy hại

- Luật BVMT 2020

Môi trường

Bộ TN&MT (hoặc cơ quan được ủy quyền)

B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

1.004141

Chấp thuận về môi trường (Trường hợp dự án có những thay đổi được quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án)

- Luật BVMT 2020

Môi trường

UBND cấp tỉnh (hoặc cơ quan được ủy quyền)

2

1.004356

Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

- Luật BVMT 2020

Môi trường

UBND cấp tỉnh (hoặc cơ quan được ủy quyền)

3

1.004258

Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản

- Luật BVMT 2020

Môi trường

UBND cấp tỉnh (hoặc cơ quan được ủy quyền)

4

1.004148

Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường

- Luật BVMT 2020

Môi trường

Sở TN&MT

5

1.005741

Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

- Luật BVMT 2020

Môi trường

Sở TN&MT

C. Thủ tục hành chính cấp huyện

1

1.004138

Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường

- Luật BVMT 2020

Môi trường

UBND cấp huyện

 

Trên đây là những Quyết định do Bộ Tài Nguyên và Môi Trường ban hành, Công Chứng Dĩ An mong rằng thông qua bài viết này, bạn sẽ nắm rõ được những quy định mới này.

► Xem thêm: Nghị định 110/2021/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ


(*) Xem thêm:

Bình luận