11/01/2022 | 338 |
0 Đánh giá

Quyết định 641/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục thường xuyên, giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành. Hãy cùng với Công chứng Dĩ An tìm hiểu nhé!

     UỶ BAN NHÂN DÂN                                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              -------                                                                                      ---------------

Số: 641/QĐ-UBND                                            Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN, GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 774/TTr-SNV ngày 24 tháng 02 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 07 thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực giáo dục thường xuyên, giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác.

Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bãi bỏ nội dung công bố cho:

Thủ tục hành chính có thứ tự A.II.5, A.II.6 tại Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1637/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức, chính quyền địa phương, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ.

Thủ tục hành chính có thứ tự II.1.01, II.1.02, II.1.03 tại Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 6046/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thủ tục hành chính có thứ tự B.2, B.3, B.4 ban hành kèm theo Quyết định số 4686/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                  CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;

- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);

- TTUB: CT;                                                                                                      Phan Văn Mãi

- VPUB: CVP, PCVP/VX;

- Trung tâm Tin học; Trung tâm Công báo;

- Lưu: VT, KSTT/L

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN, GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Nội vụ

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

I. Lĩnh vực giáo dục thường xuyên

1

Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên

15 ngày làm việc, trong đó, Sở Nội vụ: 10 ngày làm việc; UBND Thành phố: 05 ngày làm việc.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ

(số 86B Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1)

Không

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động vụ trong lĩnh vực giáo dục.

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP .

- Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

2

Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại

15 ngày làm việc, trong đó, Sở Nội vụ: 10 ngày làm việc; UBND Thành phố: 05 ngày làm việc.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ

(số 86B Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1)

Không

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP .

- Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

3

Sáp nhập, chia tách trung tâm giáo dục thường xuyên

15 ngày làm việc, trong đó, Sở Nội vụ: 10 ngày làm việc; UBND Thành phố: 05 ngày làm việc.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ

(số 86B Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1)

Không

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP .

- Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

4

Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên

15 ngày làm việc, trong đó, Sở Nội vụ: 10 ngày làm việc; UBND Thành phố: 05 ngày làm việc.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ

(số 86B Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1)

Không

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP .

- Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời hạn giải quyết: Văn bản quy phạm pháp luật không quy định thời gian giải quyết. Nhằm công khai, minh bạch trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, Sở Nội vụ đề xuất thời hạn giải quyết là 15 ngày làm việc, trong đó, Sở Nội vụ: 10 ngày làm việc, UBND TP: 05 ngày làm việc.

II. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác

5

Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục

20 ngày làm việc, trong đó, Sở Nội vụ: 15 ngày làm việc; UBND Thành phố: 05 ngày làm việc.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ

(số 86B Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1)

Không

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP .

- Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

6

Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

20 ngày làm việc, trong đó, Sở Nội vụ: 15 ngày làm việc; UBND Thành phố: 05 ngày làm việc.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ

(số 86B Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1)

Không

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP .

- Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

7

Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập)

20 ngày làm việc, trong đó: Sở Nội vụ: 15 ngày làm việc; UBND Thành phố: 05 ngày làm việc.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ

(số 86B Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1)

Không

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP .

- Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 

► Xem thêm: Những giao dịch phải công chứng, chứng thực mới có giá trị pháp lý năm 2020

Trên đây là Quyết định do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành trong lĩnh vực giáo dục. Công chứng Dĩ An mong rằng thông qua bài viết này sẽ giúp bạn hiểu hơn về những quyết định mới này.


(*) Xem thêm:

Bình luận