25/05/2023 | 1400 |
0 Đánh giá

Điều kiện để được bồi thường

Theo Điều 74 Luật Đất đai năm 2013, Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

Theo Điều 75 Luật Đất đai năm 2013, để được bồi thường về đất thì cá nhân, hộ gia đình cần đáp ứng các điều kiện sau:

(1) Đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm.
(2) Có Giấy chứng nhận (Sổ đỏ, Sổ hồng) hoặc đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa được cấp.

Như vậy, đối với đất thuộc lộ giới nếu đã được cấp sổ đỏ hoặc đủ điều kiện cấp sổ đỏ thì được bồi thường về đất, tài sản trên đất theo quy định pháp luật.

Mức bồi thường


Theo khoản 2, Điều 74 Luật Đất đai năm 2013:

Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Vì đây là đất thổ cư đã được cấp sổ đỏ nên sẽ được bồi thường bằng tiền theo giá đất thổ cư và do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Do vậy, việc địa phương chỉ bồi thường theo đơn giá đất trồng cây lâu năm là vi phạm pháp luật. 

Nội dung trên cũng được quy định, làm rõ hơn tại khoản 3 và điểm đ, khoản 4, Điều 114 Luật Đất đai 2013 như sau:

Việc xác định giá đất cụ thể của thửa đất là trên cơ sở thông tin của thửa đất và giá đất thị trường, sử dụng phương pháp phù hợp để xác định. Trường hợp cần thiết, cơ quan quản lý đất đai có thể thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể. Các phương pháp và quy trình cũng như thẩm quyền, chức năng của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc xác định giá đất cụ thể bạn có thể tham khảo tại Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất và Thông tư 36/2014/TT-BTNMT.

Như vậy, Đất nằm trong lộ giới sẽ được bồi thường tái định cư khi nhà nước thu hồi đất không, mức bồi thường là theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất./.


(*) Xem thêm:

Bình luận